O nas

 

Od blisko 20 lat realizujemy z powodzeniem inwestycje na terenie Górnego Śląska, a także na terenie całego kraju.

 

Uczestniczymy w projektach organizowanych zarówno przez firmy prywatne, jednostki samorządowe, jak i przygotowywane i współfinansowane  ze środków Unii Europejskiej i Banku Światowego.

Specjalizujemy się w realizacji zadań w oparciu o zasady FIDIC.

Grupa naszych pracowników posiada długoletnie doświadczenie w przygotowaniu i realizaji inwestycji


Posiadamy bogate doświadczenie w planowaniu i realizacji nowych inwestycji, remontach i modernizacjach istniejących obiektów  budowlanych i przemysłowych.

Obsługę inwestycji pełnimy w sposób kompleksowy,  od podjęcia czynności terenowo-prawnych aż do rozliczenia końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.
W ramach kompleksowego pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego oferujemy przejęcie na siebie obowiązków z zakresu: programowania i planowania inwestycji  w zakresie nowoczesnych technologii, organizacji i finansów, załatwiania spraw terenowo-prawnych (wykupy terenów, podziały i scalenia terenów i działek, przekształcenia terenów na cele budowlane) dokonywania niezbędnych uzgodnień, formalności i czynności prawnych prowadzących do uzyskania pozwolenia na budowę (warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, opinie środowiskowe, aktualizacje map do celów projektowych) przygotowania dokumentacji projektowej, technicznej i kosztorysowej, przygotowania niezbędnych materiałów przetargowych, SIWZ, organizowania przetargów na wykonawców robót budowlanych oraz dostawców wyposażenia obiektów, planowania procedur związanych z nadzorem i kontrolą nad wykonywanymi robotami, budowlanymi, prowadzenia całościowego nadzoru inwestorskiego nad wszystkimi rodzajami i etapami robótwykonywania zadań w systemie zastępstwa inwestycyjnegobieżącej kontroli i oceny zaawansowania realizacji zadania wraz z analizą ekonomiczną oraz prowadzeniem okresowej sprawozdawczości związanej z nałożonymi na Klienta wymaganiami instytucji współfinansujących inwestycję, obsługi finansowo-księgowej inwestycji, zawierania umów z podmiotami biorącymi udział w realizacji inwestycji wykonywania obowiązków z tytułu rękojmi za wady ( przeglądy w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym ) końcowego rozliczenia finansowego inwestycji, konsultingu i doradztwa w zakresie inwestycji budowlanych, wykonywania analiz, ekspertyz i opinii technicznych wszelkich branż, zakładania i prowadzenia książek obiektów budowlanych wraz z dokonywaniem wymaganych Prawem Budowlanym okresowych kontroli stanu technicznego obiektów. 

 

Zapraszamy na nasze strony